งานการเงิน

แนวทางการจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สพป. สระแก้ว เขต 2

แนวทางควบคุมภายใน-2562

ใบสำคัญรับเงิน

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลาง

1. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จิราวรรณ

2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมศักยภาพนักเ

3. แนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน กมลพร

4.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พันทนันท์

5. นิเทศภายใน พัทธนันท์

6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก

7.วันแม่แห่งชาติ จิราวรรณ

8.ส่งเสริมอัตลักษณ์มารยาทไทย สายฝน

9.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ

10 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พัฒนดิลก

11 ส่งเสริมสุขภาพ เบญญาภา

12 สัมพันธ์กับชุมชน ชวลิต

13 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเร

14.สนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรียน กำพล

15.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พัฒนดิลก

16 ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและรักการอ่าน กมล

17.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย กมลพร

18 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนภาษาอัง

19 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยครูอา

20 แก้ปัญหาการอ่าน – การเขียน กมลพร

21.ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ กำพล

22 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ สายฝน

23 วันเด็กแห่งชาติ เบญญาภา

24.จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี เบญญภา

25 กีฬาภายในและกลุ่มเครือข่าย กมลพร

26 สืบสานประเพณีวันไหว้ครู พัฒน์ดิลก

27 วันขึ้นปีใหม่ สายฝน

29 ทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ พันทนันท

30.เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กำพล

31 พัฒนากิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ (ICT) กำพล

32 ค่ายส่งเสริมคุณธรรม พัฒนดิลก

33 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เบญญาภา

34.ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน

โครงการพิเศษ ชมพูพันธ์ทิพย์

โครงการสนับสนุนอบต.

1 โครงการยกระดับ

2 ส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทยและสากล

3 กีฬาภายในและกลุ่มเครือข่าย

4.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ

5 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยครูอา

 

แนวทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สพป.สระแก้ว เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดทำแนวทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยการมีส่วนร่วมของคณะทำงาน โรงเรียนสามารถค้นหาแนวทางดังกล่าวได้

ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

ใช้สำหรับเขียนโครงการ>>>>> แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 เขต

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนได้นำนโยบายของ สพฐ. และแนวทางการจัดการศึกษาของ สพป.สระแก้ว เขต 2 ไปเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

มาตรฐานการศึกษาชาติ 2561

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบ 63

แผนปฏิบัติการโรงเรียน 62

 

บันทึกการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่  18 มี.ค. 63 การมอบหมายงานโครงการและงานในหน้าที่ 

 สรุปตารางกิจกรรมโครงการ63 จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ