การแจ้งการเข้าที่พักอาสาสมัครต่างชาติ

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว (ครูอาสาสมัครต่างชาติ)

204460ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า”เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯและ เกรสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ หรือเจ้าของบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้เช่าประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30 ในการดำเนินการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมงนั้น
จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า การแจ้งที่พักคนต่างด้าวนั้นได้กำหนดเป็นพระราชบัญญัติ หากไม่แจ้ง ตม. เจ้าของเคหะสถาน หรือโรงแรม ถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเจ้าของประกอบการปรับตั้งแต่ 2,000- ไม่เกิน 10,000 บาท  ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฏหมายและเพื่อความปลอดภัยของคนต่างด้าว (ครูอาสาสมัครต่างชาติ)และเจ้าของบ้าน ครูที่รับผิดชอบควรปฏิบัติตามกฏหมายที่กำหนดไวเ ซึ่งมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ 1. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผุ้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง หรือ  2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ 3. แจ้งทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)

ขอแนะนำปฏิบัติวิธีการที่ 1 เพราะขั้นตอนไม่ซับซ้อนและได้มีโอกาสูไปพบตำรวจในท้องที่ด้วยตนเอง ทำให้มีโอกาสในการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับครูอาสาสมัครและทำให้เกิดความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยให้กับครูอาสาสมัครต่างชาติอีกด้วย ซึ่งครูที่รับผิดชอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้   1. กรอกแบบฟอร์ม ตม. 30 (แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าของบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน) หากครูอาสมัครต่างชาติพักในเขตบริเวณหรืออาคารทรัพย์สินของโรงเรียน ก็ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นๆ เป็นผู้ลงชื่อในฐานะเจ้าบ้าน แต่หากครูอาสาสมัครต่างชาติอาศัยอยู่ในบ้านก็ให้เจ้าของบ้านเป็นผู้เขียนและลงชื่อผู้แจ้งในฐานะเจ้าบ้าน ให้แจ้งในภาย 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ครูอาสาสมัครต่างด้าวเข้าพักอาศัย    2. กรอกเอกสารแนบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 10 ช่อง   3. นำเอกสารไปยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

#ครูไทยหัวใจลูกทุ่ง