ความเป็นมาและหลักการของศูนย์

 

 1. ความเป็นมาและหลักการของศูนย์

20160813_8645ศูนย์ประสานงานครูอาสาสมัครนานาชาติ ( International  Coordination Center of Volunteer Teachers , Thailand) ชื่อย่อ ICCVTT   จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในเดือน มกราคม ปี 2556 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยในชนบทที่ขาดโอกาสเรียนรู้กับเจ้าของภาษาอังกฤษ  โดยเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนจังหวัดสระแก้วตลอดจนโรงเรียนอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต  โดยรับสมัครครูอาสาสมัครต่างชาติทั่วโลกมาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโดยความสมัครใจ อาสาสมัครไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน แต่ทางศูนย์มีสวัสดิการให้ครูต่างชาติขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงเรียน อาสาสมัครมีหน้าที่หลักคือ การสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้อาสาสมัครจะได้รับประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู นักเรียน และชุมชนไทยด้วยการเรียนรู้กับหลักสูตรที่ทางศูนย์ฯได้จัดไว้บริการ ศูนย์ประสานงานฯ มุ่งหวังว่ากิจกรรมการดำเนินของกิจกรรมจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนไทยในอนาคตเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศชาติจะมีเยาวชนที่เก่ง ดี มีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติให้พัฒนาทัดเทียมกับนานาประเทศได้

2 คุณสมบัติของอาสาสมัคร                                                             

 1. เป็นชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-60  ปี ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
 2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างต่ำ
 3. มีหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
 4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 5. ไม่มีโรคประจำตัว
 6. ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมาย
 7. เป็นผู้รักเด็ก ชอบงานอาสาสมัคร

3 ระยะเวลาในการรับสมัครอาสาสมัคร

ทางศูนย์ฯ เปิดรับสมัครอาสาสมัครตลอดทั้งปี ทางออนไลน์ และอาสามัครจะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเดือน พ.ค.- ส.ค. และช่วงเดือน พ.ย.-มี.ค. อาสาสมัครต้องปฏิบัติหน้าที่      โรงเรียนเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากอาสาสมัครจะปฏิบัติงาน  ต่อออกไปอีกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการสถานศึกษา

4 วิธีการสมัครเป็นอาสาสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์หรือทางจดหมายอีเล็คทรอนิกส์มายังศูนย์ฯ ทางศูนย์จะรับใบสมัครไว้ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและมีการทดสอบความสามารถทางภาษา ทัศนคติ การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

5 กิจกรรมของอาสาสมัครที่อาจจะได้รับ

 1. เรียนภาษาไทยในหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 2. เรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
 3. เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตของคนไทย
 4. ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆ
 5. ได้ทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลก

6 หน้าที่ของอาสาสมัคร

สอนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและ    ชาวต่างชาติให้กับนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เด็กตั้งแต่อายุ 3 -15 ปี)  และบุคลากรทางการศึกษา ประมาณวันละ 3-4 ชั่วโมง หรือ 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วน      วันเสาร์อาทิตย์เป็นเวลาพักผ่อนของอาสาสมัคร

7 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัคร

 1. มีที่พักรองรับ
 2. มีการบริการเรื่องอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ในวันจันทร์-ศุกร์
 3. มีการบริการเรื่องการเดินทางในขณะปฏิบัติหน้าที่
 4. พาไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด(ดุยพินิจของโรงเรียน)
 5. มอบเกียรติบัตรให้เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่

8. สิ่งอื่นๆที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบเอง

 1. ค่าอาหารในวันเสาร์-อาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความสามารถของโรงเรียน)
 2. ค่าเดินเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทย
 3. ค่าใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว เช่น ค่าซักเสื้อผ้า ยารักษาโรค และสิ่งอื่นๆที่จำเป็น

9.ข้อปฏิบัติตนของอาสาสมัคร

 1. ไม่เสพยาเสพติด ดื่มของมึนเมาและสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
 2. แต่งตัวสุภาพและเหมาะสมตามกาลเทศะ (ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อสายเดียว,กางเกงหรือกระโปรงสั้น,เสื้อผ้าบางๆในห้องเรียน)
 3. ปฏิบัติตามกฏระเบียบและวัฒนธรรมของโรงเรียน
 4. ใช้คำพูดที่สุภาพ
 5. ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครู ไม่ปฏิบัติตนต่อนักเรียนและครูในทางชู้สาว
 6. รักษาความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน
 7. เตรียมการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในห้องเรียนที่รับผิดชอบและตรงต่อเวลา

#ครูไทยหัวใจลูกทุ่ง