คำสั่งโรงเรียน

pdfคำสั่งที่ 65/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ลว 23 พ.ย.63คำสั่งถวายราชสดุดี 62คำสั่งโรงเรียน(เริ่ม 1 มี.ค. 62)

คำสั่งที่1/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เดือนมกราคม ลว. 1 มกราคม 2562

คำสั่งที่2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ลว. 7 มกราคม 2562

คำสั่งที่3/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบและบันทึกผลสอบ Pre O Net ประจำปีการศึกา 2561 ลว. 15 มกราคม 2562

คำสั่งที่4/2562  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับอาหารกลางวัน    ลว. 15 มกราคม 2562

คำสั่งที่5/2562    แต่งตั้งคณะทำงานดครงการ อบต.   ลว. 21  มกราคม 2562

คำสั่งที่6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติวข้อสอบ O Net ลว. 22 มกราคม 2562

คำสั่งที่7/2562   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอาหารกลางวัน        ลว. 22 มกราคม 2562

คำสั่งที่8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการขยะ โครงการสถานศึกษาพอเพียง               ลว. 24 มกราคม 2562

คำสั่งที่9/2562 แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ O NET ลว. 30 มกราคม 2562

คำสั่งที่10/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักาการ์ความปลอดภัยทั้งกลางวัน และกลางคืน เดือนกุมภาพันธ์ ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – นตรนารีสำรอง ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่12/2562 แต่งตั้งครูผูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2561 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่13/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่14/2562     แต่งตตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปี 2561              ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่15/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอยปลายปี ของผู้เรียนประจำปีการศึกษา2561 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่16/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวัน และกลางคืน เดือน มีนาคม ลว. 1 มีนาคม 2562

คำสั่งที่17/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเนโครงการฟันหนูสวย ลว. 1 มีนาคม 2562

คำสั่งที่18/2562     แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน       ลว. 1 มีนาคม 2562

คำสั่งที่19/2562 แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนเข้าสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ลว. 5 มีนาคม 2562

คำสั่งที่20/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ลว. 6 มีนาคม 2562

คำสั่งที่21/2562 แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนควบคุมนักรียนไปทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 ลว. 11 มีนาคม 2562

คำสั่งที่22/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตจดค่ายติวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 ลว. 12 มีนาคม 2562

คำสั่งที่23/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ลว. 18 มีนาคม 2562

คำสั่งที่24/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับ – จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ลว. 21 มีนาคม 2562

คำสั่งที่25/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับ – จ่ายเงิน ลว. 21 มีนาคม 2562

คำสั่งที่26/2562 มอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2562 ลว. 25 มีนาคม 2562

คำสั่งที่27/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ลว. 25 มีนาคม 2562

คำสั่งที่28/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดททำรายงานการจัดการศึกา ประจำปี 2561 ลว. 26 มีนาคม 2562คำสั่งที่31/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วรรักษาการณ์ความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ปิดภาคเรียน 1 เมษายน -15 พฤษภาคม ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่29/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 ลว. 26 มีนาคม 2562

คำสั่งที่30/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลว. 28 มีนาคม 2562

คำสั่งที่31/2562     แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วรรักษาการณ์ความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ปิดภาคเรียน 1 เมษายน -15 พฤษภาคม   ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่32/2562     สำเนาเป้าหมายประถม      ลว. 28 มีนาคม 2562

คำสั่งที่33/2562 แต่งตั้งคระกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ลว. 5 มีนาคม 2562

คำสั่งที่34/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย      ลว. 8 มีนาคม 2562

คำสั่งที่35/2562     แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วรรักษาการณ์ความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เดือน เมษายน          ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่36/2562     คำสังประเมินผลการปฏิบัติงาน       ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่37/2562     คำสั่งพิจารณาขั้นเงินเดือนข้าราชการครู       ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่38/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองยางนุสรณ์  ลว. 22 เมษายน 2562

คำสั่งที่39/2562     การเอนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมายน 2562)      ลว. 26 เมษายน 2562

คำสั่งที่40/2562 แต่งตั้งครูประจำชั้นเรียน ปปีการศึกษา 2562 ลว. 13 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่41/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับซื้อสื่อเด็กพิเศษ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 13 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่42/2562 แต่งตั้งคระกรรมการการดำเนินการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลว. 15 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่43/2562 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2562 ลว. 13 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่44/2562 ไขคำสั่งเพิ่มเติมมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติภาคเรียนที่ 1ปีการศึกา 2562 ลว. 27 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่45/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน โดยเฉพาะเจาะจง ลว. 15 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่46/2562 แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติ ภาคเรียน 1 ปีการศึกา 2562 ลว. 23 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่47/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูอบรมนักเรียนและสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์ ลว. 27 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่48/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ลว. 31 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่49/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูอบรมนักเรียนและสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่50/2562 แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว. 3 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่51/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ลว. 12 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่52/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลว. 13 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่53/2562 แต่งตั้งคระกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ลว. 14 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่54/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562         ลว. 24 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่55/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกาประฐมวัย ลว. 25 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่56/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน     ลว. 25 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่57/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ลว. 25 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่58/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวัรคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      ลว. 28 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่59/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ลว. 1 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่60/2562 แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว. 8 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่61/2562 แต่งตั้งผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษในระบบสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลว. 8 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่62/2562 ไขคำสั่งเพิ่มเติมมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติภาคเรียนที่ 1ปีการศึกา 2562 ลว. 18 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่63/2562 แต่งตั้งตณะกรรมการรับ – จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ลว. 24 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่64/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม โรงเรียน         ลว. 30 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่65/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ลว. 30 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่66/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปรพจำปี 2562 ลว. 5 สิงหาคม 2562

คำสั่งที่ 67/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมฝันหนูสวย  ลว. 28 สิงหาคม 2562

คำสั่งที่  68/2562 เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 ลว 24 กันยายน 2562

คำสั่งที่  69/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ลว. 3 กันยายน 2562

ประกาศโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ เรื่อง ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

คำสั่งที่ 70/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ลว. 4 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 71/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ลว. 4 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 72/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอ่าน  คิดวิเคราะห์และการเขียนนักเรียน ลว.  4 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 73/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลว. 4 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 74/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว. 6 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 75/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของอัตราจ้างชั่วคราว ลว. 12 กันยายน  2562

คำสั่งที่ 76/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปี 2562

คำสั่งที่ 77/2562 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมศิลปะหัตกรรมครั้งที่ ๖๙ ในการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร ลว.  16 กันยายน 2562

คำสั่งที่  78/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านการอ่านการเขียน และคณิตศาสตร์ ฯ 2562 ลว  17 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 79/2562 เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ลว 24 กันยายน 2562   บัญชีแนบท้ายคำสั่ง

คำสั่งที่ 80/2562 เรื่อง คณะกรรมการรับ-จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ  ลว.25 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งที่ 81 /2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ลว 30 ก.ย. 62

คำสั่งที่ 82/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62) ลว 30 ก.ย. 62

คำสั่งที่ 83/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ลว 1 ต.ค. 62

คำสั่งที่ 84/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ลว 1 ต.ค. 62

คำสั่งที่ 85/2562 เรื่อง ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจำวัน ลว 1 ต.ค. 62 

คำสั่งที่ 86/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ลว 2 ต.ค. 62

คำสั่งที่ 87/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ ลว 1 พ.ย. 62

แนบท้ายคำสั่ง

คำสั่งที่ 88/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ลว 1 พ.ย. 62

คำสั่งที่89/2562 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว. 5 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งที่ 90/2562 เรื่อง มอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ลว.5 พ.ย. 62

คำสั่งที่ 91/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน ลว.11 พฤศจิกายน  2562

คำสั่งที่ 92/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปี  2562  ลว พฤศจิกายน  2562

คำสั่งที่ 93 /2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ลว  12 พฤศจิกายน 2562 

คำสั่งที่  94  /2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการอ่านการเขียนภาษาไทย ลว  12 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งที่  95  /2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการในการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2 /2562 ลว 13 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งที่ 96/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านการเขียน ครั้งที่ 2/2562 ลว. 13 พ.ย. 62

คำสั่งที่ 97/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกอบพิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า รัชการที่ 6 ลว. 20 พ.ย. 62

คำสั่งที่ 98/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา       ปีการศึกษา  2562

คำสั่งที่ 99/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ลว.27 พ.ย.62

คำสั่งที่ 100/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลว.27 พ.ย.62

คำสั่งที่ 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ลว.29 พ.ย.62  แนบท้ายคำสั่ง

คำสั่งที่ 102/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ลว.29 พ.ย. 2562

คำสั่งที่ 103/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการกีฬาภายในและกลุ่มครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

คำสั่งที่ 104/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ลว.6 ธ.ค. 2562

คำสั่งที่ 105/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเช่าเครื่องเสียง ลว.6 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 106/2562 เรื่อง แต่งตั้คณะกรรมการจัดโครงการกีฬาภายในและกลุ่มเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งที่ 107/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนเรียนกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร ลว.16 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 108/2562 เรื่อง การนนำนักเรียนวงดุริยางค์ไปรว่มเปิดกีฬากลุ่มเครือข่ายไตรมิตร ณ รร บ้านเขาจาน ลว.16 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 109/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการคัดเลือก “เด็กดีศรีสระแก้ว” ลว.19 ธ.ค. 62

คำสั่งที่ 110/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันพลังเด็กดี V Star ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก ลว.20 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 111/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบ O Net ลว.20 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 112/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันพลังเด็กดี V Star ลว.20 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 113/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ ่ายเงิน ปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ กสศ ลว.22 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 114/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ลว 24 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 115 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกิจกรรมโครงการวันคริสมาสประจำปี 2563 ลว.26 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 116/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลว.27 ธ.ค.62

คำสั่งที่ 117/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย – สากล ลว.27 ธ.ค.62

 

คำสั่ง ปี พ.ศ. 2563

คำสั่งที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ลว.2 ม.ค.63  PDF

คำสั่งที่ 2/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดฃอบเวรสวดมนต์วันศุกร์ ลว.2 ม.ค.63 PDF

คำสั่งที่ 3/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ลว.14 ม.ค.63 PDF

คำสั่งที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโครงการโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายเด็กไทยฟันดี ลว.14 ม.ค.63 PDF

คำสั่งที่ 5/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ลว.2563 PDF

คำสั่งที่ 6/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเด็ก PDF

คำสั่งที่ 7/2563 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๖๒ ลว 3 กพ. 63 PDF

คำสั่งที่8/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (แนบท้ายคำสั่ง) PDF

คำสั่งที่9/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ลว.3ก.พ.63 PDF

คำสั่งที่ 10/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลว.4 ก.พ.2563 PDF

คำสั่งที่ 11/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ลว.20 ก.พ.2563 PDF

คำสั่งที่ 12 /2563 เรื่องแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ลว.25 กพ.63 PDF

คำสั่งที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรรักษาสถานที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลว.28 ก.พ.63 PDF

คำสั่งที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2563 ลว.3 มี.ค. 63 PDF

คำสั่งที่ 15 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2562 ลว.11 มี.ค.63 PDF

คำสั่งที่ 16/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ2564 ลว.11 มี.ค.2563

คำสั่งที่ 17/2563 เรื่องแต่งตังคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ย ปีการศึกษา 2563ลว.16 มี.ค.63 PDF

คำสั่ง 18 /2563 เรื่องแต่่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศ ลว. 17 มีนาคม 2563    PDF

คำสั่งที่ 19  /2563  เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งกรรมการประเมินเลือนเงินเดือน ลว. 16 มีนาคม 2563  PDF

คำสั่งที่ 20  /2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค้ดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563. 16 มีนาคม 2563   PDF

คำสั่งที่ 21  /2563  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจ่ายเงินปัจจัยยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562ลว. 16 มีนาคม 2563    PDF

คำสั่งที่ 22 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งกรรมการประเมินรายงานประเมินตนเอง SAR. 18 มีนาคม 2563  PDF

คำสั่ง 23   /2563   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการนิเทศภายในโรงเรียนปี 2562     PDF

คำสั่งที่ 24/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทาน ปพ. ลว 20 มี.ค.63 PDF

คำสั่งที่ 25/2563 เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลว.20 มี.คง63 PDF

คำสั่งที่ 26/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ ลว.23 มี.ค.63 PDF

คำสั่งที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน ลว 23 มี.ค.63

คำสั่งที่ 28/2563 เรื่อง การเลื่อเงินเดือนของลูกจ้างประจำ ลว 7 เม.ย.63 (ครูเบญญาภา)

คำสั่งที่ 29/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ ลว 21 เม.ย.63คำสั่งที่ 32/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน ลว.1พ.ค.63

คำสั่งที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ลว 28 เม.ย.63

คำสั่งที่ 31/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ลว29 เม.ย.63

คำสั่งที่ 32/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน ลว.1พ.ค.63

คำสั่งที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมในสถานการณ์การระบาด ลว.18 พ.ค.63

คำสั่งที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ลว.29 มิ.ย.63

คำสั่งที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/63 ลว 19 ม.ค.63

คำสั่งที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลว 29 มค63

คำสั่งที่ 37/2563 ว่าง

คำสั่งที่ 38/2563 เรื่อง มอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติ ลว.30 มิ.ย.63

คำสั่งที่ 39/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ลว.30 มิ.ย.63

คำสั่งที่ 40/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ลว.30 มิ.ย.63

คำสั่งที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ ลว30 มิ.ย.63

คำสั่งที่ 42/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไป ลว.30 มิ.ย.63

คำสั่งที่ 43/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะรรมการการดำเนินงานโครงการ”ประชชาธิปไตยในโรงเรียน ลว.9ก.ค.63

คำสั่งที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ลว.9 ก.ค.63

คำสั่งที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 2 ลว 4 ม.ค.64 (ครูกมลพร)

คำสั่งที่ 46/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ลว.29 ก.ค.63

คำสั่งที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมฟันแข็งแรงแปลงทุกวัน ประจำปี 63 ลว.29 ก.ค.63

คำสั่งที่ 48/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ลว.6 ส.ค.63คำสั่งที่ 48 63

คำสั่งที่ 49/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ลว.25 สิงหาคม 2563

คำสั่งที่ 50/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดทำป้าย ลว.25 ส.ค.63

คำสั่งที่ 51/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษษการณ์ ลว.31 ส.ค.63

คำสั่งที่ 52/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ -จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ลว.31ส.ค.63

คำสั่งที่ 53/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลว9 ก.ย.63

คำสั่งที่ 54/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรม ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ลว.15 ก.ย.63

คำสั่งที่ 55/2563 เรื่อง  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ลว 29 กันยายน 2563

คำสั่งที่ 56/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ลว.30 ก.ย.63

คำสั่งที่ 57/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ลว 1 ตุลาคม 2563

คำสั่งที่ 58/2563   แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจำวัน ลว 1 ตุลาคม 2563

คำสั่งที่ 59/2563 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 ลว. 1 ต.ค. 63

คำสั่งที่ 60/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ปีงบ 64 ลว.1 ต.ค. 63

คำสั่งที่ 61/2563 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ลว 2 ตุลาคม 63

คำสั่งที่ 62/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ลว 30 ต.ค.63  แนบท้าย

คำสั่งที่ 63/2563 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์เปิดโลกวิชาการ ลว. 9 พ.ย. 2563

คำสั่งที่ 64/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองเด็กดีศรีสระแก้ว 2563 ลว 11 พ.ย.63

คำสั่งที่ 65/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ลว 23 พ.ย.63

คำสั่งที่ 66/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมสำหรับการจ้างซ่อมแซมฯ ลว 23 พ.ย.63

คำสั่งที่ 67/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ลว 30 พ.ย.63 แนบท้าย

คำสั่งที่ 68/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาประกอบอาารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ลว 1 ธ.ค. 63

คำสั่งที่ 69/2563 แต่งตั้งคณะครูควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ลว 2 ธ.ค.63

คำสั่งที่ 70/2563 แต่งตั้งคณะครูจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ลว 2 ธ.ค.63

คำสั่งที่ 71/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและ โครงการสานฝันปันดนตรีจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ ๑ (โรงเรียนสุจริต:บริษัทสร้างการดี) ลว8 ธ.ค.63

คำสั่งที่ 72/2563 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบหมายและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลง 14 ธ.ค.63

คำสั่งที่ 73/2563 เรื่องแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร ลว.18 ธ.ค. 63

คำสั่ง  74/ 2563 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ลว.23 ธ.ค. 63


คำสั่ง โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ปี 2564

คำสั่งที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ลว.4 ม.ค.64 (ครูจิราวรรณ) pdf

คำสั่งที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 2 ลว 4 ม.ค.64

คำสั่งที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควบคุมงานสำหรับจ้างรื้อถอนอาคาร ป1ข. และสร้างอาคารดนตรี-นาฏศิลป์ ลว 4 ม.ค.64 pdf

คำสั่งที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียน  ลว.19 ม.ค.64 pdf

คำสั่งที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน ลว.29 ม.ค.64

คำสั่งที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลว 29 ม.ค.64 pdf

คำสั่งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ลว.23ก.พ.64

คำสั่งที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ลว.26 กุมภาพันธ์ 64

คำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผุ้ควบคุมนักเรียนสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท และชั้นเอก ปีการศึกษา 2564 ลว.4 มี.ค.64

คำสั่งที่ 10/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ O NET ลว.11 มี.ค.64

คำสั่งที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 ประจำปี 2563 ลว.16 มี.ค.64

คำสั่งที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว.17 มี.ค.64

ประกาศโรงเรียนคลองยางนุสรณ์คำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผุ้ควบคุมนักเรียนสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท และชั้นเอก ปีการศึกษา 2564 ลว.4 มี.ค.64

เลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ แต่งตั้ง กรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวคำสั่งห้องเรียนคุณภาพ

 ประกาศ แต่งตั้ง โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ผ้าป่า ลว. 9 ต.ค.