คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน(เริ่ม 1 มี.ค. 62)

คำสั่งที่1/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เดือนมกราคม ลว. 1 มกราคม 2562

คำสั่งที่2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ลว. 7 มกราคม 2562

คำสั่งที่3/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบและบันทึกผลสอบ Pre O Net ประจำปีการศึกา 2561 ลว. 15 มกราคม 2562

คำสั่งที่4/2562  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับอาหารกลางวัน    ลว. 15 มกราคม 2562

คำสั่งที่5/2562    แต่งตั้งคณะทำงานดครงการ อบต.   ลว. 21  มกราคม 2562

คำสั่งที่6/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติวข้อสอบ O Net ลว. 22 มกราคม 2562

คำสั่งที่7/2562   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอาหารกลางวัน        ลว. 22 มกราคม 2562

คำสั่งที่8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการขยะ โครงการสถานศึกษาพอเพียง               ลว. 24 มกราคม 2562

คำสั่งที่9/2562 แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ O NET ลว. 30 มกราคม 2562

คำสั่งที่10/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักาการ์ความปลอดภัยทั้งกลางวัน และกลางคืน เดือนกุมภาพันธ์ ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – นตรนารีสำรอง ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่12/2562 แต่งตั้งครูผูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2561 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่13/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่14/2562     แต่งตตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปี 2561              ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่15/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอยปลายปี ของผู้เรียนประจำปีการศึกษา2561 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งที่16/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวัน และกลางคืน เดือน มีนาคม ลว. 1 มีนาคม 2562

คำสั่งที่17/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเนโครงการฟันหนูสวย ลว. 1 มีนาคม 2562

คำสั่งที่18/2562     แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน       ลว. 1 มีนาคม 2562

คำสั่งที่19/2562 แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนเข้าสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ลว. 5 มีนาคม 2562

คำสั่งที่20/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ลว. 6 มีนาคม 2562

คำสั่งที่21/2562 แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนควบคุมนักรียนไปทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 ลว. 11 มีนาคม 2562

คำสั่งที่22/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตจดค่ายติวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 ลว. 12 มีนาคม 2562

คำสั่งที่23/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ลว. 18 มีนาคม 2562

คำสั่งที่24/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับ – จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ลว. 21 มีนาคม 2562

คำสั่งที่25/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับ – จ่ายเงิน ลว. 21 มีนาคม 2562

คำสั่งที่26/2562 มอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2562 ลว. 25 มีนาคม 2562

คำสั่งที่27/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ลว. 25 มีนาคม 2562

คำสั่งที่28/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดททำรายงานการจัดการศึกา ประจำปี 2561 ลว. 26 มีนาคม 2562คำสั่งที่31/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วรรักษาการณ์ความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ปิดภาคเรียน 1 เมษายน -15 พฤษภาคม ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่29/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 ลว. 26 มีนาคม 2562

คำสั่งที่30/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลว. 28 มีนาคม 2562

คำสั่งที่31/2562     แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วรรักษาการณ์ความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ปิดภาคเรียน 1 เมษายน -15 พฤษภาคม   ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่32/2562     สำเนาเป้าหมายประถม      ลว. 28 มีนาคม 2562

คำสั่งที่33/2562 แต่งตั้งคระกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ลว. 5 มีนาคม 2562

คำสั่งที่34/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย      ลว. 8 มีนาคม 2562

คำสั่งที่35/2562     แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วรรักษาการณ์ความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เดือน เมษายน          ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่36/2562     คำสังประเมินผลการปฏิบัติงาน       ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่37/2562     คำสั่งพิจารณาขั้นเงินเดือนข้าราชการครู       ลว. 1 เมษายน 2562

คำสั่งที่38/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองยางนุสรณ์  ลว. 22 เมษายน 2562

คำสั่งที่39/2562     การเอนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมายน 2562)      ลว. 26 เมษายน 2562

คำสั่งที่40/2562 แต่งตั้งครูประจำชั้นเรียน ปปีการศึกษา 2562 ลว. 13 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่41/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับซื้อสื่อเด็กพิเศษ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 13 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่42/2562 แต่งตั้งคระกรรมการการดำเนินการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลว. 15 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่43/2562 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2562 ลว. 13 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่44/2562 ไขคำสั่งเพิ่มเติมมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติภาคเรียนที่ 1ปีการศึกา 2562 ลว. 27 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่45/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน โดยเฉพาะเจาะจง ลว. 15 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่46/2562 แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติ ภาคเรียน 1 ปีการศึกา 2562 ลว. 23 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่47/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูอบรมนักเรียนและสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์ ลว. 27 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่48/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนประจำเดือน มิถุนายน 2562 ลว. 31 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่49/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูอบรมนักเรียนและสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่50/2562 แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว. 3 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่51/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ลว. 12 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่52/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลว. 13 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่53/2562 แต่งตั้งคระกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ลว. 14 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่54/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562         ลว. 24 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่55/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกาประฐมวัย ลว. 25 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่56/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน     ลว. 25 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่57/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ลว. 25 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่58/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวัรคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      ลว. 28 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่59/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ลว. 1 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่60/2562 แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว. 8 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่61/2562 แต่งตั้งผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษในระบบสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลว. 8 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่62/2562 ไขคำสั่งเพิ่มเติมมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติภาคเรียนที่ 1ปีการศึกา 2562 ลว. 18 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่63/2562 แต่งตั้งตณะกรรมการรับ – จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ลว. 24 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่64/2562     แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม โรงเรียน         ลว. 30 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่65/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ลว. 30 กรกฎาคม 2562

คำสั่งที่66/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปรพจำปี 2562 ลว. 5 สิงหาคม 2562

คำสั่งที่ 67/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมฝันหนูสวย  ลว. 28 สิงหาคม 2562

คำสั่งที่  68/2562 เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 ลว 24 กันยายน 2562

คำสั่งที่  69/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ลว. 3 กันยายน 2562

ประกาศโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ เรื่อง ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

คำสั่งที่ 70/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ลว. 4 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 71/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ลว. 4 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 72/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอ่าน  คิดวิเคราะห์และการเขียนนักเรียน ลว.  4 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 73/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลว. 4 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 74/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว. 6 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 75/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของอัตราจ้างชั่วคราว ลว. 12 กันยายน  2562

คำสั่งที่ 76/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปี 2562

คำสั่งที่ 77/2562 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมศิลปะหัตกรรมครั้งที่ ๖๙ ในการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร ลว.  16 กันยายน 2562

คำสั่งที่  78/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านการอ่านการเขียน และคณิตศาสตร์ ฯ 2562 ลว  17 กันยายน 2562

คำสั่งที่ 79/2562 เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ลว 24 กันยายน 2562   บัญชีแนบท้ายคำสั่ง

คำสั่งที่ 80/2562 เรื่อง คณะกรรมการรับ-จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ  ลว.25 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งที่ 81 /2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ลว 30 ก.ย. 62

คำสั่งที่ 82/2562 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62) ลว 30 ก.ย. 62

คำสั่งที่ 83/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ลว 1 ต.ค. 62

คำสั่งที่ 84/2562 เรื่อง คณะกรรมการการรับ – จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ลว 2 ต.ค 62