งานทั่วไป

การเข้าระบบงานธุรการ  งานธุรการโรงเรียน  ผอ  27020078   ครูมี่ prapoo2101

Edo 0994000284641        1-8

เกียรติบัตรบริจาค  เกียรติบัตรวิทยากร  ใบประกาศเกียรติคุณ     เกียรติบัตรวันแม่แห่งชาติ65 (แม่ดีเด่น)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี2562

ปกและ  ปฏิทินปฎิบัติงาน-2563 4 ส.ค. 63

หนังสือสั่งการคุ้มครองเด็ก และแบบฟอร์ม

หนังสืออกถึงเขต

1. การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่ง โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ปัจฉิม และ หนังสือเชิญร่วมงานปัจจฉิม

หนังสือออกทั่วไป

1.หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบริจาคสิ่งของ

2. ประกาศเกียรติคุณ62

หนังสือนำส่ง และ   แบบนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ตารางเรียน

ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/2562

ระเบียบกรอบคุณธรรมตรวจสอบภายใน

ปฏิทินรับนักเรียน 63 2

ปฏิทินรับนักเรียน 63

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการพานักเรียนไปทัศนศึกษา 2562

การพานักเรียนไปทัศนศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2562 19กพ63

 

หนังสือออก 

ส่งคืนเงิน อบต โครงการอาหารกลางวัน มี.ค. 63.

ส่งการประเมินเลื่อนเงินเดือนเมษา 63 ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 

ส่งแบบประเมินมาตรฐานการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2562

หนังสือนำส่ง และ   แบบนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563

 

เอกสารดาวน์โหลดการประชุม 14 ก.ค. 63

วาระการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 15.30 น. 

แผนงบประมาณจัดสรรของโครงการในแผนปฎิบัติการปีการศึกษา  63 ยอด นร. 108 คน

หนังสือราชการเขตแจ้ง  ห้องเรียนคุณภาพและ การยกระดับผลสัมฤทธิ์  ที่ศธ 04154 / ว1823 และเอกสารแนบ  

ตัวอย่าง แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (กำหนดส่ง 29 ก.ค. 63 พร้อมบันทึกการเยี่ยมบ้าน )

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่้การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

เอกสาร TEST  Blueprint ใช้ประกอบการทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

O-NET วิทย์    (ครูกำพล)   O-NET อังกฤษ ุุ (ครูสายฝน)   O-NET ไทย   (ครูกมลพร)   O-NET คณิต  (ครูกำพล)

NT ป3    (ครูพัฒน์ดิลก)  RT ป.1 (ครูพัทธนันท์)

LAS ป.2 (ครูเบญญาภา) ทำภาษาไทย 1 วิชา

แบบนิเทศ โรงเรียนคุณภาพ

แบบนิเทศ ห้องเรียนคุณภาพ

แบบนิเทศ ห้องเรียนคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพ

แบบต่างๆ สำหรับห้องเรียนคุณภาพ (หนังสือแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ)

ข้อ 1.5 หน้า 13  บันทึกการทำความดี สาธารณประโยชน์

ข้อ 2.3 หน้า 14  แบบบันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

ข้อ 2.3 หน้า 14 แบบบันทึกการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

ข้อ 2.4 หน้า 14 แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม

ข้อ 2.5 หน้า 15 แบบบันทึกผลงานวิจัยในชั้นเรียน

 

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน ส่งวันที่ 29 ก.ค. 63 

ใบสมัครทุนกาชาด  ใบสมัครทุนกาชาด ทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

หนังสือเชิญประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ตค ครั้งที่ 4 2563

หนังสือเชิญประชุมกรรมการสถานศึกษา 8 ตค ครั้งที่ 4 2563

 

เอกสารการใช้ที่ราชพัสดุ

เอกสารหน้า 1-115

เอกสารหน้า 116-241