งานทั่วไป

การเข้าระบบงานธุรการ  งานธุรการโรงเรียน  รหัสผอ  27020078   ครูมี่ prapoo2101

http://moodle.stou.ac.th    5910005718/ 5910005718

http://d4lp.stou.ac.th/ 5910005718/  12345 (THAI

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี2562

หนังสืออกถึงเขต

1. การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่ง โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ปัจฉิม และ หนังสือเชิญร่วมงานปัจจฉิม

หนังสือออกทั่วไป

1.หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบริจาคสิ่งของ

2. ประกาศเกียรติคุณ62

หนังสือนำส่ง และ   แบบนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ตารางเรียน

ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/2562

ระเบียบกรอบคุณธรรมตรวจสอบภายใน

ปฏิทินรับนักเรียน 63 2

ปฏิทินรับนักเรียน 63

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการพานักเรียนไปทัศนศึกษา 2562

การพานักเรียนไปทัศนศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2562 19กพ63

 

หนังสือออก 

ส่งคืนเงิน อบต โครงการอาหารกลางวัน มี.ค. 63.

ส่งการประเมินเลื่อนเงินเดือนเมษา 63 ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 

ส่งแบบประเมินมาตรฐานการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2562

หนังสือนำส่ง และ   แบบนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563