งานทั่วไป

การเข้าระบบงานธุรการ  งานธุรการโรงเรียน  รหัสผอ  27020078   ครูมี่ prapoo2101

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี2562

หนังสืออกถึงเขต

1. การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือออกทั่วไป

1.หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบริจาคสิ่งของ

2. ประกาศเกียรติคุณ62

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ตารางเรียน62