งานทั่วไป

การเข้าระบบงานธุรการ  งานธุรการโรงเรียน  รหัสผอ  27020078   ครูมี่ prapoo2101

http://moodle.stou.ac.th    5910005718/ 5910005718

http://d4lp.stou.ac.th/ 5910005718/  12345 (THAI

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี2562

หนังสืออกถึงเขต

1. การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือออกทั่วไป

1.หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบริจาคสิ่งของ

2. ประกาศเกียรติคุณ62

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ตารางเรียน

ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/2562

ระเบียบกรอบคุณธรรมตรวจสอบภายใน

ปฏิทินรับนักเรียน 63 2

ปฏิทินรับนักเรียน 63

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการพานักเรียนไปทัศนศึกษา 2562

การพานักเรียนไปทัศนศึกษา

งานนำเสนอ กลุ่ม 1