งานบุคคล

ดาวน์โหลด  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่ง 15 มี.ค. 64)

แบบบันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บันทึกข้อความและแบบรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา 

ID plan แผนพัฒนาตนเองตาม-ว21-ประจำปี-2561(ตัวอย่าง)

แบบประเมินการทำงานครูและผอเพื่อเลื่อนเงินเดือน

มาตรฐานตำแหน่งครูตาม กฏ ก.ค.ศ  ว.20 5 ก.ค. 60

กฎระเบียบ กฎ ก.ค.ศ.
1. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

2. แนวการปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่  1 (1 เมษายน 2562)

ประกาศเป็นรายบุคคล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต.ค. 62

บันทึกข้อตกลงประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา