งานวิชาการ

เอกสารประชุมเชิงปฎิบัติการ 14 ก.ย. 63

1. บรรยายระบบประกัน 14 ก.ย. 63

2. ตัวอย่างเครื่องมือเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน

3. ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพปฐมวัย

4.สรุปแนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ (เขต)

 

เอกสารห้องเรียนคุณภาพ

2 ห้องเรียนคุณภาพ ตอน1

 3.ห้องเรียนคูภาพ โรงเรียนคุณภาพ(1)

3ห้องเรียนคุณภาพ ตอน2

4ห้องเรียนคุณภาพ ตอน3

 

ดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (อัพเดท 28  ม.ค. 64

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

มาตรฐาน 1 ข้อ 1.1     มาตรฐาน 1 ข้อ 1.2     มาตรฐาน 1 ข้อ 1.3    มาตรฐาน 1 ข้อ 1.4      arrow   สรุปมาตรฐาน ข้อ 1.1-1.4  (4 ข้อ)

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

มาตรฐาน 1 ข้อ 2.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 2.2     มาตรฐาน 1 ข้อ 2.3    มาตรฐาน 1 ข้อ 2.4      arrow     สรุปมาตรฐาน ข้อ 2.1-2.4 (4 ข้อ)

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

มาตรฐาน 1 ข้อ 3.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 3.2     มาตรฐาน 1 ข้อ 3.3                                         arrow     สรุปมาตรฐาน ข้อ 3.1-3.3 (3 ข้อ)

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร

มาตรฐาน 1 ข้อ 4.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 4.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 4.3                                         arrow      สรุปมาตรฐาน ข้อ 4.1-3.4 (3 ข้อ)

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ 

มาตรฐาน 1 ข้อ 5.1 (NT),5.2 (O-NET) และสรุปผลการประเมิน   (รอผลสอบ NT 5 พ.ค. 64, O-Net 21 เม.ย. 64)

๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 2563 

มาตรฐาน 6.1 ป.1  (อนุมัติจบ 9 เม.ย. 64)     และสรุปผลการประเมินทุกชั้น   

๗) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

 มาตรฐาน 1 ข้อ 7.1   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 7.3     มาตรฐาน 1 ข้อ 7.4   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.5     arrow    สรุปมาตรฐาน 1 ข้อ 7.1-5 ทั้ง5ข้อ

สรุป  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ทั้ง รร.)

1.2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.2    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.3      arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 1.2 ทั้ง 1.1-1.3 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.1    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.2                                              arrow         แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 2.1-2.2

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.1    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.2    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.3     arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 3.1-3.3

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.1   มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.2    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.3      arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 4.1-4.3

สรุป มฐ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ละชั้น

สรุป มฐ 1 ทั้งผลสัมฤทธ์ และคุณลักษณะ แต่ละชั้น

___________________________________________________________________

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

มาตรฐาน 1 ข้อ 1.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 1.2     มาตรฐาน 1 ข้อ 1.3    มาตรฐาน 1 ข้อ 1.4         arrow    สรุปมาตรฐาน ข้อ 1.1-1.4  (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 2.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 2.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 2.3   มาตรฐาน 1 ข้อ 2.4        arrow     สรุปมาตรฐาน ข้อ 2.1-2.4 (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 3.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 3.2   มาตรฐาน 1 ข้อ 3.3                                           arrow     สรุปมาตรฐาน ข้อ 3.1-3.3 (3 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 4.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 4.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 4.3                                          arrow     สรุปมาตรฐาน ข้อ 4.1-3.4 (3 ข้อ)

มาตรฐาน 6.2 ป.2  (อนุมัติจบ 9 เม.ย. 64)

มาตรฐาน 1 ข้อ 7.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 7.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 7.3   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.4  มาตรฐาน 1 ข้อ 7.5    arrow สรุปมาตรฐาน 1 ข้อ 7.1-5 ทั้ง5ข้อ

1.2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.2   มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.3    arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 1.2 ทั้ง 1.1-1.3 

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.2                                           arrow         แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 2.1-2.2

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.2   มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.3  arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 3.1-3.3

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.2   มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.3  arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 4.1-4.3

สรุป มฐ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ละชั้น

สรุป มฐ 1 ทั้งผลสัมฤทธ์ และคุณลักษณะ แต่ละชั้น

 

_______________________________________________________________

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

มาตรฐาน 1 ข้อ  1.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 1.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 1.3     มาตรฐาน 1 ข้อ 1.4        arrow      สรุปมาตรฐาน ข้อ 1.1-1.4  (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 2.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 2.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 2.3    มาตรฐาน 1 ข้อ 2.4        arrow      สรุปมาตรฐาน ข้อ 2.1-2.4 (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 3.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 3.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 3.3                                           arrow      สรุปมาตรฐาน ข้อ 3.1-3.3 (3 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 4.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 4.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 4.3                                           arrow      สรุปมาตรฐาน ข้อ 4.1-3.4 (3 ข้อ)

มาตรฐาน 6.3 ป.3 (อนุมัติจบ 9 เม.ย. 64)

มาตรฐาน 1 ข้อ 7.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 7.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 7.3     มาตรฐาน 1 ข้อ 7.4   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.5    arrow สรุปมาตรฐาน 1 ข้อ 7.1-5 ทั้ง5ข้อ

1.2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.1   มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.2    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.3     arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 1.2 ทั้ง 1.1-1.3 

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.1   มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.2                                             arrow         แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 2.1-2.2

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.1   มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.2    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.3    arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 3.1-3.3

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.1   มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.2    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.3   arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 4.1-4.3

สรุป มฐ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ละชั้น

สรุป มฐ 1 ทั้งผลสัมฤทธ์ และคุณลักษณะ แต่ละชั้น

_________________________________________________________________

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

มาตรฐาน 1 ข้อ 1.1      มาตรฐาน 1 ข้อ 1.2      มาตรฐาน 1 ข้อ 1.3    มาตรฐาน 1 ข้อ 1.4        arrow       สรุปมาตรฐาน ข้อ 1.1-1.4  (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 2.1     มาตรฐาน 1 ข้อ 2.2      มาตรฐาน 1 ข้อ 2.3   มาตรฐาน 1 ข้อ 2.4        arrow       สรุปมาตรฐาน ข้อ 2.1-2.4 (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 3.1     มาตรฐาน 1 ข้อ 3.2     มาตรฐาน 1 ข้อ 3.3                                arrow        สรุปมาตรฐาน ข้อ 3.1-3.3 (3 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 4.1     มาตรฐาน 1 ข้อ 4.2     มาตรฐาน 1 ข้อ 4.3                               arrow        สรุปมาตรฐาน ข้อ 4.1-4.3  (3 ข้อ)

มาตรฐาน 6.4 ป.4  (อนุมัติจบ 9 เม.ย. 64)

มาตรฐาน 1 ข้อ 7.1     มาตรฐาน 1 ข้อ 7.2     มาตรฐาน 1 ข้อ 7.3    มาตรฐาน 1 ข้อ 7.4    มาตรฐาน 1 ข้อ 7.5   arrow สรุปมาตรฐาน 1 ข้อ 7.1-5 ทั้ง5ข้อ

1.2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.2     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.3     arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 1.2 ทั้ง 1.1-1.3 

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.2                                             arrow         แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 2.1-2.2

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.2     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.3  arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 3.1-3.3

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.2     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.3  arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 4.1-4.3

สรุป มฐ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ละชั้น

สรุป มฐ 1 ทั้งผลสัมฤทธ์ และคุณลักษณะ แต่ละชั้น

________________________________________________________________

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

มาตรฐาน 1 ข้อ 1.1     มาตรฐาน 1 ข้อ 1.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 1.3   มาตรฐาน 1 ข้อ 1.4         arrow      สรุปมาตรฐาน ข้อ 1.1-1.4  (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 2.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 2.2   มาตรฐาน 1 ข้อ 2.3  มาตรฐาน 1 ข้อ 2.4          arrow      สรุปมาตรฐาน ข้อ 2.1-2.4 (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 3.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 3.2   มาตรฐาน 1 ข้อ 3.3                                           arrow       สรุปมาตรฐาน ข้อ 3.1-3.3 (3 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 4.1   มาตรฐาน 1 ข้อ 4.2   มาตรฐาน 1 ข้อ 4.3                                           arrow        สรุปมาตรฐาน ข้อ 4.1-4.3  (3 ข้อ)

มาตรฐาน 6.5 ป.5  (อนุมัติจบ 9 เม.ย. 64)

มาตรฐาน 1 ข้อ 7.1   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.2   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.3   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.4   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.5     arrow สรุปมาตรฐาน 1 ข้อ 7.1-5 ทั้ง5ข้อ

1.2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.2     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.3     arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 1.2 ทั้ง 1.1-1.3 

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.2                                              arrow         แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 2.1-2.2

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.2     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.3   arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 3.1-3.3

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.2     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.3   arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 4.1-4.3

สรุป มฐ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ละชั้น

สรุป มฐ 1 ทั้งผลสัมฤทธ์ และคุณลักษณะ แต่ละชั้น

สรุป  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ทั้ง รร.)

_________________________________________________________________

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

มาตรฐาน 1 ข้อ 1.1    มาตรฐาน 1 ข้อ 1.2   มาตรฐาน 1 ข้อ 1.3    มาตรฐาน 1 ข้อ 1.4           arrow     สรุปมาตรฐาน ข้อ 1.1-1.4  (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 2.1   มาตรฐาน 1 ข้อ 2.2   มาตรฐาน 1 ข้อ 2.3   มาตรฐาน 1 ข้อ 2.4          arrow      สรุปมาตรฐาน ข้อ 2.1-2.4 (4 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 3.1   มาตรฐาน 1 ข้อ 3.2   มาตรฐาน 1 ข้อ 3.3                                            arrow      สรุปมาตรฐาน ข้อ 3.1-3.3 (3 ข้อ)

มาตรฐาน 1 ข้อ 4.1   มาตรฐาน 1 ข้อ 4.2   มาตรฐาน 1 ข้อ 4.3                                            arrow     สรุปมาตรฐาน ข้อ 4.1-4.3  (3 ข้อ)

มาตรฐาน 6.6 ป.6  (อนุมัติจบ 9 เม.ย. 64)

มาตรฐาน 1 ข้อ 7.1   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.2    มาตรฐาน 1 ข้อ 7.3   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.4   มาตรฐาน 1 ข้อ 7.5   arrow สรุปมาตรฐาน 1 ข้อ 7.1-5 ทั้ง5ข้อ

1.2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.2     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 1.3     arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 1.2 ทั้ง 1.1-1.3 

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 2.2                                             arrow         แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 2.1-2.2

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.2    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 3.3   arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 3.1-3.3

มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.1     มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.2    มาตรฐาน 1 1.2 ข้อ 4.3   arrow        แบบสรุปมาตรฐาน 1 2.1 ทั้ง 4.1-4.3

สรุป มฐ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ละชั้น

สรุป มฐ 1 ทั้งผลสัมฤทธ์ และคุณลักษณะ แต่ละชั้น

___________________________________________________________________

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (2.1-2.5 และแบบสรุป)

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (3.1-3.5 และแบบสรุป)

 

แนวปฏิบัติ ปพ 3 สั่งการ 13 มี.ค. 63เอกสารงานวิชาการ

5. กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561  20 ก.พ. 61

6. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ 61

 

ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 อัพเดท 5 ส.ค. 63 

USER-PWD

1 O-NET   1027020078   YHmlG7MJ
2 RT(ป.1)-NT(ป.3)   1027740183    F91a4b51

3 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 27020078 MRPe1A

 

หลักสูตรโรงเรียน

คู่มือหลักสูตรภาษาไทย 61

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2561(18 พ.ค.) (1) (1)

หลักสูตรดนตรีศิลปะ

หลักสูตรวิทย์ฉบับปรับปรุงครั้งที่4 ปี2561(19 พ

หลักสูตรภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง2561 (19 พ.ค.) (1)

 

คู่มือการสอบ NT RT 

1. คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 2563 (สำหรับศูนย์สอบ)

2. คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 2563 (สำหรับสนามสอบ)

3. คู่มือการจัดสอบการอ่าน RT ป.1 2563

 

รายงานผลการทดสอบ LAS ปีการศึกษา 2562  ป.2   ป.4   ป.5

ผลการทดสอบ RT ปีการศึกษา 2562   ป.1 

แบบรายงาน SAR ตามแนวทางที่สพป.เขต2แจ้ง

ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง SAR ที่ดี (รร.ประชาเกษตร)

แบบรายงาน SAR ของโรงเรียนคลองยางนุสรณ์  ปี 2562 

 ปก    คำนำ  สารบัญ  รายงาน ส่วนที่ 1    รายงาน ส่วนที่ 2     รายงาน ส่วนที่ 3    ภาคผนวก

 

เอกสารในชั้นเรียน

สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6)

แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.1     แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.2

แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.3     แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.4

แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.5     แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.6

แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 1                             แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 2  

แบบแจ้งผลการเรียน ป.2 ภาค1                             แบบแจ้งผลการเรียน ป.2 ภาค 2  

แบบแจ้งผลการเรียน ป.3 ภาค1                            แบบแจ้งผลการเรียน ป.3 ภาค 2  

แบบแจ้งผลการเรียน ป.4 ภาค1                            แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 2

แบบแจ้งผลการเรียน ป.5 ภาค1                            แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 2  

แบบแจ้งผลการเรียน ป.6 ภาค1                           แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 2 

ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งผลการวัดและประเมินผล 5 เม.ษ. 64 (9 เม.ษ.64)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 1 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 2 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 3 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 4 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 5 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 6 (Excel)

 1 ปกแบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

2 แบบประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์เขียน ทุกชั้น

3.ปกแบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.1แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้น ป1

4.1แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้น ป2

4.1แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้น ป3

4.1แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้น ป4

4.1แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้น ป5

4.1แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้น ป6

 

รวมงานวิจัย

การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานวิจัยในงานโภชนาการ ฝ่ายบริการ

จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน ป. 1-6

วิจัย การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนากล้ามเนื้อในการวาดภาพลายเส้น อนุบาล1

วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง ป. 4

วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ป. 1-3

วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชาย… ป. 4-6

วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของนักเรียน ป. 4-6

วิจัย การแก้ปัญหานักเรียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ป. 6

วิจัย การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหว ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดใหญ่ อนุบาล 1

วิจัย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง การมีวินัย อนุบาล 1

วิจัย การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรงคริตศาสตร์ ป. 3

วิจัย การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ป. 2

วิจัย การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง ป. 5- 6

วิจัย การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ป. 1- 6

วิจัย การแต่งโจทย์การคูณทางคณิตศาสตร์ ป. 2

วิจัย การท่องสูตรคูณ ป. 6

วิจัย การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว (ชมรม) ป. 5

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนอนุบาล อนุบาล 1

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน อนุบาล 3

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ป. 1

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง อนุบาล 1

วิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน ป. 3

วิจัย การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ป. 3

วิจัย การพัฒนาการคิดคำนวณ ป. 6

วิจัย การพัฒนาการคูณ ป. 6

วิจัย การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)ป. 2

วิจัย การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ ป. 5-6

วิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ป. 5

วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน ป. 2

วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน ป. 3

วิจัย การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน ป. 5-6

วิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ป. 5

วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน ป. 2

วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้น อนุบาล

วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ อนุบาล 1

วิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ป. 5

วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ ป. 4 2

วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ ป. 4

วิจัย การพัฒนาทักษะการวาดระบายสี อนุบาล 1-3

วิจัย การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน ป. 3

วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ป. 3

วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ป. 2

วิจัย การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน อนุบาล 1-3

วิจัย การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ป. 2

วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานกาiเต้นแอโรบิกแดนซ์ อนุบาล 2

วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานการเต้นแอโรบิค อนุบาล 1-3

วิจัย การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ ป. 4

วิจัย การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม ป. 4

วิจัย การไม่ส่งการบ้าน ป. 6

วิจัย การวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ป. 6

วิจัย การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ป. 6

วิจัย การว่ายน้ำฟรีสไตล์ ป. 5

วิจัย การวิเคระห์แก้โจทน์ปัญหา ป. 4

วิจัย การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 3

วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ อนุบาล 1

วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม อนุบาล 1-3

วิจัย การศึกษาการหาผลลัพภ์การคูณที่ไม่ถูกต้อง ป. 4

วิจัย การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน ป. 6

วิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ป. 6

วิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป. 6

วิจัย การศึกษารายกรณี การรังแกเพื่อน ป. 6

วิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ป. 4

วิจัย การส่งงานกลุ่มคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ป. 5

วิจัย การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ป. 2

วิจัย การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ป. 4-5

วิจัย การส่งเสริมทักษะการวาดและระบายสีของนักเรียน อนุบาล 1

วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ ป. 1

วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน ป. 1

วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน ป. 3

วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำป. 1

วิจัย การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี อนุบาล 1

วิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ ป. 1

วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกด ป. 1 2

วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ ป. 1

วิจัย การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร ป. 1-6

วิจัย การสร้างระเบียบของนักเรียน ป. 4

วิจัย การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ป. 6

วิจัย การสำรวจการส่งงานของนักเรียน ป. 5

วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป. 4 2

วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป. 4

วิจัย การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์พิเศษ ป. 4

วิจัย การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย ป. 2-6

วิจัย การอ่าน การเขียนภาษาไทย ป. 4

วิจัย การอ่าน ป. 2

วิจัย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ป. 1

วิจัย ทัศนคติต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน ป. 2

วิจัย แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน ป. 6

วิจัย ผลการจักประสบการณ์โดยใช้การเสริมแรงบวกเพื่อเสริมทักษะการพูด อนุบาล 1

วิจัย ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทย ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ อนุบาล 2

วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3

วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย อนุบาล 1-3

วิจัย ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด อนุบาล 1-3

วิจัย ผลของการเล่านิทานโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก อนุบาล 1-3

วิจัย ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสือออกและเขียนได้ ป. 1

วิจัย พฤติกรรมการไม่ชอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ อนุบาล 3

วิจัย พฤติกรรมการเรียนว่ายนำ ป. 5

วิจัย พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบคณิต อนุบาล 3

วิจัย พัฒนาการแต่งโจทย์คณิต ป. 2

วิจัย พัฒนาการหาทักษะผลคูณ ป. 3

วิจัย พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ อนุบาล 2

วิจัย ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการออกสตาร์ท ป. 3

วิจัยการพัฒนานาการอ่าน ป. 3

วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ ป. 1