งานวิชาการ

เอกสารประชุมเชิงปฎิบัติการ 14 ก.ย. 63

1. บรรยายระบบประกัน 14 ก.ย. 63

2. ตัวอย่างเครื่องมือเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน

3. ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพปฐมวัย

4.สรุปแนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ (เขต)

แนวปฏิบัติ ปพ 3 สั่งการ 13 มี.ค. 63เอกสารงานวิชาการ

5. กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561  20 ก.พ. 61

6. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สพฐ 61

 

ตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 อัพเดท 5 ส.ค. 63 

USER-PWD

1 O-NET   1027020078   YHmlG7MJ
2 RT(ป.1)-NT(ป.3)   1027740183    F91a4b51

3 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 27020078 MRPe1A

ผลการทดสอบ RT 62 ประกาศ 20 มี.ค. 63 

คู่มือหลักสูตรภาษาไทย 61

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2561(18 พ.ค.) (1) (1)

หลักสูตรดนตรีศิลปะ

หลักสูตรวิทย์ฉบับปรับปรุงครั้งที่4 ปี2561(19 พ

หลักสูตรภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง2561 (19 พ.ค.) (1)

 

รายงานผลการทดสอบ LAs 2562

ป.2   ป.4   ป.5

แบบรายงานSAR

รายงาน SAR  62

ปก    คำนำ  สารบัญ   รายงาน ส่วนที่ 1    รายงาน ส่วนที่ 2     รายงาน ส่วนที่ 3    ภาคผนวก

คำกล่าวรายงานและกล่าวถวายราชสดุดี

รายงานผลการเรียนรายบุคคล(ปพ.7)

สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6)

แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.1     แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.2

แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.3     แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.4

แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.5     แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ป.6

แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 1                             แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 2  

แบบแจ้งผลการเรียน ป.2 ภาค1                             แบบแจ้งผลการเรียน ป.2 ภาค 2  

แบบแจ้งผลการเรียน ป.3 ภาค1                            แบบแจ้งผลการเรียน ป.3 ภาค 2  

แบบแจ้งผลการเรียน ป.4 ภาค1                            แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 2

แบบแจ้งผลการเรียน ป.5 ภาค1                            แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 2  

แบบแจ้งผลการเรียน ป.6 ภาค1                           แบบแจ้งผลการเรียน ป.1 ภาค 2 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 1 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 2 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 3 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 4 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 5 (Excel)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทั้งชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ป. 6 (Excel)

 

 

รวมงานวิจัย

การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานวิจัยในงานโภชนาการ ฝ่ายบริการ

จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน ป. 1-6

วิจัย การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนากล้ามเนื้อในการวาดภาพลายเส้น อนุบาล1

วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง ป. 4

วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ป. 1-3

วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชาย… ป. 4-6

วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของนักเรียน ป. 4-6

วิจัย การแก้ปัญหานักเรียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ป. 6

วิจัย การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหว ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดใหญ่ อนุบาล 1

วิจัย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง การมีวินัย อนุบาล 1

วิจัย การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรงคริตศาสตร์ ป. 3

วิจัย การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ป. 2

วิจัย การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง ป. 5- 6

วิจัย การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ป. 1- 6

วิจัย การแต่งโจทย์การคูณทางคณิตศาสตร์ ป. 2

วิจัย การท่องสูตรคูณ ป. 6

วิจัย การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว (ชมรม) ป. 5

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนอนุบาล อนุบาล 1

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน อนุบาล 3

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ป. 1

วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง อนุบาล 1

วิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน ป. 3

วิจัย การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ป. 3

วิจัย การพัฒนาการคิดคำนวณ ป. 6

วิจัย การพัฒนาการคูณ ป. 6

วิจัย การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)ป. 2

วิจัย การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ ป. 5-6

วิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ป. 5

วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน ป. 2

วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน ป. 3

วิจัย การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน ป. 5-6

วิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ป. 5

วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน ป. 2

วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้น อนุบาล

วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ อนุบาล 1

วิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ป. 5

วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ ป. 4 2

วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ ป. 4

วิจัย การพัฒนาทักษะการวาดระบายสี อนุบาล 1-3

วิจัย การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน ป. 3

วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ป. 3

วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ป. 2

วิจัย การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน อนุบาล 1-3

วิจัย การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ป. 2

วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานกาiเต้นแอโรบิกแดนซ์ อนุบาล 2

วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานการเต้นแอโรบิค อนุบาล 1-3

วิจัย การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ ป. 4

วิจัย การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม ป. 4

วิจัย การไม่ส่งการบ้าน ป. 6

วิจัย การวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ป. 6

วิจัย การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ป. 6

วิจัย การว่ายน้ำฟรีสไตล์ ป. 5

วิจัย การวิเคระห์แก้โจทน์ปัญหา ป. 4

วิจัย การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 3

วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ อนุบาล 1

วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม อนุบาล 1-3

วิจัย การศึกษาการหาผลลัพภ์การคูณที่ไม่ถูกต้อง ป. 4

วิจัย การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน ป. 6

วิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ป. 6

วิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป. 6

วิจัย การศึกษารายกรณี การรังแกเพื่อน ป. 6

วิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ป. 4

วิจัย การส่งงานกลุ่มคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ป. 5

วิจัย การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ป. 2

วิจัย การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ป. 4-5

วิจัย การส่งเสริมทักษะการวาดและระบายสีของนักเรียน อนุบาล 1

วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ ป. 1

วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน ป. 1

วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน ป. 3

วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำป. 1

วิจัย การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี อนุบาล 1

วิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ ป. 1

วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกด ป. 1 2

วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ ป. 1

วิจัย การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร ป. 1-6

วิจัย การสร้างระเบียบของนักเรียน ป. 4

วิจัย การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ป. 6

วิจัย การสำรวจการส่งงานของนักเรียน ป. 5

วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป. 4 2

วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป. 4

วิจัย การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์พิเศษ ป. 4

วิจัย การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย ป. 2-6

วิจัย การอ่าน การเขียนภาษาไทย ป. 4

วิจัย การอ่าน ป. 2

วิจัย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ป. 1

วิจัย ทัศนคติต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน ป. 2

วิจัย แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน ป. 6

วิจัย ผลการจักประสบการณ์โดยใช้การเสริมแรงบวกเพื่อเสริมทักษะการพูด อนุบาล 1

วิจัย ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทย ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ อนุบาล 2

วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3

วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย อนุบาล 1-3

วิจัย ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด อนุบาล 1-3

วิจัย ผลของการเล่านิทานโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก อนุบาล 1-3

วิจัย ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสือออกและเขียนได้ ป. 1

วิจัย พฤติกรรมการไม่ชอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ อนุบาล 3

วิจัย พฤติกรรมการเรียนว่ายนำ ป. 5

วิจัย พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบคณิต อนุบาล 3

วิจัย พัฒนาการแต่งโจทย์คณิต ป. 2

วิจัย พัฒนาการหาทักษะผลคูณ ป. 3

วิจัย พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ อนุบาล 2

วิจัย ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการออกสตาร์ท ป. 3

วิจัยการพัฒนานาการอ่าน ป. 3

วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ ป. 1