บทส่งท้าย

ผู้เขียนขอขอบคุณคุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานนี้ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคู่มือนี้อย่างดียิ่ง เพื่อรักษาคุณภาพการทำงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้กิจกรรมงานอาสาสมัครของต่างชาติ ขยายผลวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  ด้วยหวังว่าในอนาคตจะมีครูอาสาสมัครจากทั่วโลกมาทำหน้าที่ ณ ศูนย์ประสานงานครูอาสาสมัครนานาชาติ ของจังหวัดสระแก้ว ได้ให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมแก่เด็กไทยในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดข้างเคียงและขยายผลในระดับประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้เด็กไทยคงจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นคนดี และคนเก่ง ทัดเทียมนานาประเทศในอาเซียนและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้….

444181172

Thank you  .#ครูไทยหัวใจลูกทุ่ง