การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครต่างชาติ

14079943_10153967523959952_8979036182264305784_n181178

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครต่างชาติ           

           หน้าที่ของประสานงานประจำโรงเรียนหรือครูพี่เลี้ยงนั้น งานในส่วนนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการทำงานอาสาสมัคร เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดของการทำโครงการนี้ก็เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถสอบผ่านการทดสอบการศึกษาระดับชาติได้ (O-Net) ดังนั้น หน้าที่ของครูที่รับผิดชอบตรงนี้ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมาก ซึ่งผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครต่างชาติ ดังนี้

 1 สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

1.1  ครูที่รับผิดชอบร่วมประชุมวางแผนกับครูอาสาสมัครต่างชาติก่อนจัดกิจกรรมได้แก่    1. หลักสูตรการสอนในแต่ละดับชั้น      2. กำหนดตารางสอนให้ครูอาสาสมัคร    3. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ อาทิ เช่น หนังสือเรียน ใบงาน เกม กระดาษ เป็นต้น     4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนไทยให้กับครูอาสาสมัคร   5.  สร้างข้อตกลงหรือระเบียบ กฏกติกาที่ใช้ในห้องเรียนร่วมกันกับครูอาสาสมัคร     เช่น เรื่องเวลา การเรียกชื่อครูอาสาสมัคร การให้ความเคารพครูอาสามัคร เป็นต้น

1.2  ครูที่สอนประจำสาระวิชาควรร่วมสอนกับครูอาสาสมัครต่างชาติ ไม่ควรปล่อยให้ครูอาสาสมัครเข้าสอนเพียงลำพัง เพราะอาจจะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุสำเร็จ ซึ่ง ครูอาสาสมัครต่างชาติและนักเรียนไม่เข้าใจในการสื่อสาร หากมีครูไทยสอนร่วมกันก็สามารถเป็นผู้แปลภาษาไทย หรือหากครูอาสาสมัครต้องการความช่วยเหลือ ครูไทยก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

1.3  ในการกำหนดชั่วโมงสอนของครูต่างชาติไม่ควรจะมีชั่วโมงมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้ครูอาสาสมัครปรับตัวไม่ได้ เหนื่อยและเครียดในการทำงานก็เป็นได้ และเพื่อให้ครูอาสาสมัครได้พักหรือเตรียมการสอนด้วย ลักษณะการทำงานในต่างประเทศต่างกับไทย เช่น มีเวลาให้พักเบรค ประมาณ 10 นาที หลังจากทำงานได้ 2 หรือ 3 ชั่วโมง และพนักงานต้องพักเบรคตามเวลาที่กำหนด หากใครฝ่าฝืนอาจจะได้รับบทลงโทษตามที่ได้กำหนดไว้ ส่วนในการทำงานของครูไทยบางครั้งไม่ได้พัก สอนตั้งแต่เช้า จนถึงเที่ยง สามชั่วโมงรวดเดี๋ยวจบ ซึ่งก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกับชาวต่างชาติก็เป็นได้ ดังนั้นเพื่อการทำงานที่ราบรื่น ครูที่รับผิดชอบก็ไม่ควรจัดชั่วโมงสอนที่มากให้กับครูอาสาสมัครมากเกินไป รวมถึงควรสอนร่วมกับครูอาสาสมัครด้วย

1.4  การจัดกิจกรรมการการสอนชั่วโมงอื่นๆที่นอกเหนือชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ ก็เป็นเรื่องที่ครูผู้รับผิดชอบสามารถกระทำได้ เช่น การจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้พลศึกษา หรือสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุยพินิจของครูพี่เลี้ยงหรือครูสอนภาษาอังกฤษเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะครูอาสาสมัครบางคนมีความสามารถหลายด้าน ซึ่งสามารถให้ครูอาสาสมัครร่วมสอนก็ได้ หรืออาจจะจัดกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง เรียนภาษาอังกฤษวันละประโยค ช่วงพักกลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

.2 สอนภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนก็มีความจำเป็นและสามารถกระทำได้ โดยต้องมีปรึกษาหรือตกลงในกลุ่มครูและบุคลกรทางศึกษา กำหนดเวลาเรียนที่แน่นอน เนื้อหาที่ต้องการให้ครูอาสาสมัครสอน เช่น คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

 

 การจัดกิจกรรมเสริมให้กับอาสาสมัครเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์

 ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ผู้ประสานงานประจำโรงเรียนหรือครูพี่เลี้ยงควรจัดกิจกรรมให้อาสาสมัครได้ทำ โดยจัดทำตารางกิจกรรมที่อาสาสมัครจะได้เข้าร่วม โดยระบุรายละเอียดที่ชัดเจน ว่าทำอะไร ที่ไหน อย่างไร  เพื่อให้อาสาสมัครได้มีการทราบล่วงหน้าและจะได้เตรียมตัว และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ไม่ควรปล่อยให้อาสาสมัครอยู่ที่บ้านพักและโรงเรียนคนเดียว  ควรมีครูพี่เลี้ยงอยู่ด้วย ซึ่งอาจจะมีการแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบอยู่เวรเป็นเพื่อนครูอาสาสมัคร คอยให้ความช่วยเหลือ อาจจะแต่งตั้งครูให้พลัดเปลี่ยนรับผิดชอบเป็น คราวๆไป เพื่อให้งานไม่หนักอยู่ที่ครูพี่เลี้ยงมากจนเกินไป

การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 การประเมินผลเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนางาน พัฒนากิจกรรมและเรื่องต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งครูที่รับผิดชอบก็ควรดำเนินออกแบบและประเมินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูอาสาสมัครต่างชาติ ประกอบด้วย รูปภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆที่ได้ปฏิบัติที่โรงเรียน   แบบประเมินความพึงพอใจของครูอาสาสมัคร ครูไทย นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน   รายงานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เช่น ผลการเรียนรู้  คะแนนผลการทดสอบ Pre-test, Post-test เป็นต้น

     3.9 สร้างความประทับใจก่อนลา

           โรงเรียนที่รับครูอาสาสมัครไปทำหน้าที่อาจจะมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับครูอาสาสมัครต่างชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณที่อาสาสมัครมาทำหน้าที่ช่วยสอนที่โรงเรียน เช่น งานเลี้ยงส่ง มอบใบประกาศ และของทีระลึก และไปส่งขึ้นรถ เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่ละโรงเรียน)

#ครูไทยหัวใจลูกทุ่ง