รร.วัดอรัญญิการาม_๑๘๐๓๒๕_0010

รร.วัดอรัญญิการาม_๑๘๐๓๒๕_0010