รร.วัดอรัญญิการาม_๑๘๐๓๒๕_0035

รร.วัดอรัญญิการาม_๑๘๐๓๒๕_0035