รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0006

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0006