รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0010

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0010