รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0019

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0019