รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0022

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0022