รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0023

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0023