รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0027

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0027