รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0028

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0028