รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0030

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0030