รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0034

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0034