รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0035

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0035