รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0039

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0039