รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0040

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0040