รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0043

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0043