รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0045

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0045