รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0050

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0050