รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0052

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0052