รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0053

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0053