รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0058

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0058