รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0059

รร. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0059