Klongyangnusorn School

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองยางนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740183
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  740183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองยางนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongyangnusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองยาง
ตำบล :
  ห้วยโจด
อำเภอ :
  วัฒนานคร
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27160
โทรศัพท์ :
  037550071
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  kongyang518@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโจด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 13:05:37 น.
)

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองยางนุสรณ์


นายวิชัย นนทการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางนุสรณ์