School

แนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน

7126อาสาสมัครต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ได้มีการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยการพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารประกอบการสมัครและการสอบสัมภาษณ์วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาและความสามารถทั่วไป เช่น ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน แรงจูงใจในการทำหน้าที่อาสาสมัคร ความสามารถในการจัดการในห้องเรียน บุคลิกภาพทัศนคติ รวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมไทย เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของเราได้พยายามทำ หน้าที่คัดกรองที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้อาสาสมัครต่างชาติที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆสำหรับโรงเรียนที่ขาดโอกาสได้สัมผัสกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าอาสาสมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ มีจะมีความสามารถและปฏิบัติงานได้ดีดังความคาดหมาย อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ครูประสานงานประจำโรงเรียนจะเป็นผู้ตัดสินและพิจารณาสิ่งที่โรงเรียนต้องปฏิบัติคือการย้ำให้อาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ลงนามใน Volunteer Contract  อย่างเคร่งครัดเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาสาสมัครได้เข้าใจและพร้อมจะปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (Volunteer Handbook) และหากอาสาสมัครไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือมีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่ได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้โรงเรียนสามารถยกเลิกการปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อและอาสาสมัครพร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหายทุกประการ จึงเรียนมาให้ครูประสานงานทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ

ขั้นตอนการรับอาสาสมัครไปทางการปฏิบัติงานในโรงเรียน

  1. โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรอกใบสมัครออนไลน์  (โปรดศึกษาคู่มือปฏิบัติงานของโรงเรียน ( School Handbook ))
  2.  ทางศูนย์ฯจะตอบรับเพื่อการยืนยันการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนทาง Email
  3.  ศูนย์ประสานงานฯจะติดต่อโรงเรียนไปเมื่อมีอาสาสมัครสอบผ่านคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนต้องการ
  4.  โรงเรียนเดินทางไปรับอาสาสมัครตามวันและเวลาตามนัดหมาย
  5.  ตรวจสอบ ตารางการเดินทางมาของอาสาสมัคร
  6. อาสาสมัครมาถึง รร. จัดเข้าที่พักและกรอก แบบฟรอร์ม ตม.30   (Immigration Form)
  7. เมื่ออาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

8. เสร็จสิ้น

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ