School

ประกาศ

เรียน ผู้อำนวยการ รร ทุกแห่งและคณะครูทุกท่าน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 จะยุติการดำเนินอาสาสมัครนานาชาติที่ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ ความฝันและความตั้งใจที่ดำเนินงานมาตลอดระยะเวลามา 9 ปี บริการ 23 จังหวัดของประเทศ อาสา 648 คนจาก 32 ชาติทั่วโลก… มิตรภาพที่ดียังตราตรึงในใจเสมอ..ขอยุติลงเพียงเท่านี้ ด้วยเหตุผลเดียวคือ เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของอาสาสมัคร หากอาสาเป็นเหยื่ออาชญากรรม  (กรณีศึกษาเหตุปล้นทอง) ผมคงไม่สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้..ดังนั้น จึงขอยุติการดำเนินงานเพียงเท่านี้ งานอาสาสมัครนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่ครั้งหนึ่งเคยทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ #อาชญากรรมเมืองไทยมากขึ้น #คุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์เสื่อมทรามลง 

จึงประกาศให้ทุกคนทราบโดยทั่วกัน.กราบขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้..และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจดำเนินการมาด้วยกันตลอดด้วยดี ขอบคุณครับ และถึงเวลาแล้วที่เราต้องฟื้นฟูคุณธรรมและจริยธรรมกันอย่างจริงจัง #ฟื้นฟูศีลธรรมโลก #สังคมเสื่อมทุกวงการ #ต้องการล้อมรั้วก่อนวัวจะหาย

 22 มกราคม 2562 เวลา 22 .00 น.

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่

กิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติ องค์กรอิสระ เพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนไทยพวกเราชาวทีมงานและอาสาสมัครทุกคนมุ่งหวังที่จะเห็นเด็กและเยาวชนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมกับนานาประเทศรวมถึงต้องการเปิดโลกทัศน์ของคนในชาติได้เรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างมิตรภาพและรอยยิ้มกับเพื่อนมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดสันติสุขในโลกใบนี้ โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้  นับแต่นี้เป็นต้นไป….ยังมีอาสาสมัครที่เก่งและมีความสามารถพร้อมด้วยใจรักบริการ อยู่มากมายรอคุณอยู่.. จากใจครูเจสันและทีมงาน

 แนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน

7126อาสาสมัครต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นปฏิบัติการสอนในโรงเรียนได้มีการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยการพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารประกอบการสมัครและการสอบสัมภาษณ์วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาและความสามารถทั่วไป เช่น ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน แรงจูงใจในการทำหน้าที่อาสาสมัคร ความสามารถในการจัดการในห้องเรียน บุคลิกภาพทัศนคติ รวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมไทย เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของเราได้พยายามทำ หน้าที่คัดกรองที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้อาสาสมัครต่างชาติที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆสำหรับโรงเรียนที่ขาดโอกาสได้สัมผัสกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง (ภาพกิจกรรมอาสาสมัคร) ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าอาสาสมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ มีจะมีความสามารถและปฏิบัติงานได้ดีดังความคาดหมาย อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ครูประสานงานประจำโรงเรียนจะเป็นผู้ตัดสินและพิจารณาสิ่งที่โรงเรียนต้องปฏิบัติคือการย้ำให้อาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ลงนามในVolunteer Contractอย่างเคร่งครัดเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาสาสมัครได้เข้าใจและพร้อมจะปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (Volunteer Handbook) และหากอาสาสมัครไม่สามารปฏิบัติงานได้หรือมีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่ได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้โรงเรียนสามารถยกเลิกการปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อและอาสาสมัครพร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหายทุกประการ จึงเรียนมาให้ครูประสานงานทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ

ขั้นตอนการรับอาสาสมัครไปทางการปฏิบัติงานในโรงเรียน

  1. โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรอกใบสมัครออนไลน์    โปรดศึกษาคู่มือปฏิบัติงานของโรงเรียน ( School Handbook )
  2.  ทางศูนย์ฯจะตอบรับเพื่อการยืนยันการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนทาง Email
  3.  ศูนย์ประสานงานฯจะติดต่อโรงเรียนไปเมื่อมีอาสาสมัครสอบผ่านคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนต้องการ
  4.  โรงเรียนเดินทางไปรับอาสาสมัครตามวันและเวลาตามนัดหมาย
  5.  ตรวจสอบ ตารางการเดินทางมาของอาสาสมัคร
  6. อาสาสมัครมาถึง รร. จัดเข้าที่พักและกรอก แบบฟรอร์ม ตม.30   (Immigration Form)
  7. เมื่ออาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

8. เสร็จสิ้น

***

อื่นๆ

กฏบ้านพักอาสา

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ