School

แนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน

7126อาสาสมัครต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ได้มีการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยการพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารประกอบการสมัครและการสอบสัมภาษณ์วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาและความสามารถทั่วไป เช่น ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน แรงจูงใจในการทำหน้าที่อาสาสมัคร ความสามารถในการจัดการในห้องเรียน บุคลิกภาพทัศนคติ รวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมไทย เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของเราได้พยายามทำ หน้าที่คัดกรองที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้อาสาสมัครต่างชาติที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆสำหรับโรงเรียนที่ขาดโอกาสได้สัมผัสกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าอาสาสมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ มีจะมีความสามารถและปฏิบัติงานได้ดีดังความคาดหมาย อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ครูประสานงานประจำโรงเรียนจะเป็นผู้ตัดสินและพิจารณาสิ่งที่โรงเรียนต้องปฏิบัติคือการย้ำให้อาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ลงนามใน Volunteer Contract  อย่างเคร่งครัดเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาสาสมัครได้เข้าใจและพร้อมจะปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (Volunteer Handbook) และหากอาสาสมัครไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือมีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่ได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้โรงเรียนสามารถยกเลิกการปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อและอาสาสมัครพร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหายทุกประการ จึงเรียนมาให้ครูประสานงานทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ

ขั้นตอนการรับอาสาสมัครไปทางการปฏิบัติงานในโรงเรียน

  1. โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรอกใบสมัครออนไลน์  A. School Application Form และ  B. School Information Form
    (โรงเรียนโปรดศึกษาคู่มือปฏิบัติงานของโรงเรียนก่อนกรอกใบสมัคร) ให้ทุกโรงเรียนสมัคร Wechat App ด้วยครับ
  2.  ทางศูนย์ฯจะตอบรับเพื่อการยืนยันการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนทาง email
  3.  ศูนย์ประสานงานฯจะติดต่อโรงเรียนไปเมื่อมีอาสาสมัครสอบผ่านคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนต้องการ
  4.  โรงเรียนเดินทางไปรับอาสาสมัครตามวันและเวลาตามนัดหมายและเมื่ออาสาสมัครเดินทางถึงโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ (อาสาสมัครจะติดต่อ รร.มาตามที่ข้อมูลกรอกในสมัคร ทาง Wechat หรือ อีเมลล์)
  5. เมื่ออาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้อาสาสมัครทำ

สมัครเข้าร่วมโครงการกรอก A และ B (ของฟรีก็มีในโลก) โรงเรียนสามารถโหลดเอกสารสำคัญได้ที่นี่
(1). คู่มือปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครของโรงเรียน   ( School Handbook )
(2). แบบฟรอร์ม ตม.30   (Immigration Form)
(3). แบบสอบถามออนไลน์สำหรับอาสาสมัคร(Questionnaire for volunteers)
(4) แบบประเมินการทำงานอาสาสมัครออนไลน์สำหรับโรงเรียน(Appraisal Form for volunteers)
(5).แบบฟร์อมสำหรับพิมพ์ใบประกาศ(Volunteer  Certificate)

 

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ